హెచ్చరిక

హెచ్చరిక

ఆకాశం ఆడావృత్తమై ఉన్నది
చెదురు మదురుగా
తిట్లూ ఛీవాట్లు పడవచ్చు
ఇళ్లకు పోయే మగవారు
పువ్వులూ పకోడీలూ
యధాశక్తి తీసుకుని వెళ్లాలి

1 comment:

Anu said...

Chala bagundhi. Kani puvvulu pakodilu saripothayantava?sarees kuda kavalemo friend! 🙂