పుట్టినరోజు

ఎదురుచూసిన
ఎర్ర బస్సున
ప్రేమనిండిన
సంచిలోన

కొత్త బట్టలతో ఎదురుగ
నీవస్తే కోపంతో
ప్రేమతో

ఎక్కబికిన ఏడ్చిన
మంచి రోజులు
మళ్లివస్తే

నిన్ను పట్టి నాన్న అంటూ
ఎక్కబికిన బిక్కచచ్చి
నేను నిన్ను
అంటుకుంటు

ప్రేమ అంటూ
నాన్న అంటూ
మనసు నిండా
కడలి నింపుకు

ఊపిరాపి నిన్ను
చూచే రోజు కోసం
వేచి ఉంటా

ఎర్ర బస్సు మళ్ళీ రాదు
మరో జన్మకి
కాని రాదు

ఎక్కబికిన ఏడ్చిన
మంచిరోజులు
మళ్లివస్తే

మరల కలువు
మారునదికి ఆవతల

ఎక్కబికిన ఏడ్చిన
మంచి రోజులు
మళ్లివస్తే

No comments: