తీరం మధురం

సాయం మధురం
సాగరం మధురం

దూరాన గోధూలి మధురం
విసిరిన వలలే మధురం

మెరిసిన అలలే మధురం
పసిపిల్లల నవ్వులు మధురం

జొన్నగంటెలు మధురం
నిండిన బుంగలు మధురం

సిగ్గులైన బుగ్గలు మధురం
తెన్నెటి తీరం మధురం

నిదురించిన విశాఖ మధురం

No comments: