ఇవి చాలు

చిరుగాలిలో తెరచాప పడవ, వేగు చుక్క
ఇవి చాలు ప్రయాణానికి

అప్పుడే మొలకెత్తిన పచ్చగడ్డి, గుండెల వరకు బౌన్సయ్యే బాలు
ఇవి చాలు ఆటలకు

ఆటవెలది, తేటగీతి, రఘువంశ సుధ
ఇవి చాలు పాటలకు

ఒక వాడేసిన సబ్బుబిల్ల వ్రేపరు, విరిగిన పెన్సిల్ ముక్క
ఇవి చాలు కవితలకు

(నావి నాలుగు సరదాలు, Sailing, Tennis, Music, Poetry ఆ నాలుగిటిని కలిపి ఇలా)

2 comments:

SaiRam said...

bavundi nice

dileep said...

bavundi nice