కాలంతో

కాలంతో
అనుభవాలు జీవనపాఠాలవుతాయి
ఆ జీవనపాఠాలు స్మృతులయి
జీవితపు పుటలలో అరఠావులవుతాయి

మళ్ళీ ఒకరోజు
జ్ఞాపకాల దొంతరలలోనుండి క్రిందకు పడుతుంది ఈపేజీ
అప్పుడు కరిగిన మధురస్మృతులు
గతాన్ని చూస్తున్న కనులలో జారిపడతాయి

1 comment:

రసజ్ఞ said...

జ్ఞాపకాల దొంతరలలోనుండి క్రిందకు పడుతుంది ఈపేజీ
అప్పుడు కరిగిన మధురస్మృతులు
గతాన్ని చూస్తున్న కనులలో జారిపడతాయి

అద్భుతమీ వాక్యం!