వర్ణాలు

కాటుక
కళ్ళు
కావేరీ
కురులు
కటిక
రేలు
నలుపు

నవ్వులు
జాజి
పువ్వులు
సరస్వతీ
కోక
శరత్చంద్ర
మైదానాలు
తెలుపు

సాయంత్రపు
గోధూళి
వత్తిన
చెలి
ఆధరాలు
ఎదపై
కోరి పెట్టిన
వలపు
చిహ్నాలు
తెనుగింటి
ఆడపడుచు
నుదుటి
బొట్టు
ఎరుపు

మా ఇంటి
గుమ్మం
మా వదినమ్మ
చిరుదరహాసపు
వదనం
వాకిట్లో
ఉదయ
కిరణం
బాగాముగ్గిన
మామిడి
పసుపు

తలలో
దోపిన
పెరటి
మొరం
పచ్చని
కంచి పట్టు
వోణి
పండుగనాటి
అరటాకు
కోకిల్లమ్మ
తినే మావి
చివుళ్ళు
ఉడుక్కున్న
చెల్లి మొహం
పసివాడి
కళ్ళ మధ్యలో
ఆకు పచ్చNo comments: