కాలపు ద్వీపాలు

కాలపు
ద్వీపాలు

మిణుగురుల్లా
మనుషులు

ద్వీపాల మధ్య
తెరచాపల

ఓడల్లో
నీడల్లా

సాగే మనసుల
చుక్కాని

అప్పుడప్పుడూ
వేసిన లంగరు

సుడిగుండాలను
దాటే మనసులు

కాలపు
ద్వీపాలు

ఆగి ఆగి
వీచే గాలి

అంతంతగా
మేఘావృత

ఆకాశంలో
వాన్ గో (van Gogh)
చిత్రంలా

కాంతి
సుడిగుండాలను
తిప్పే

కాలపు
ద్వీపాలు

No comments: