పోటీ


నిన్న 
రాత్రిని పగలు చేసి
ఎగిసాయి సెగలు

నేడు
పగటిని రాత్రి చేస్తున్నాయి
ఆ సెగల పొగలు

విధితోనా
వెలుతురి పోటీ !
విషాధానికి వెలుతురు
ఏమిటి సాటీ !

No comments: