ఒకొక్క గడ్డిపోచతో కట్టావు పొదరిల్లు
చల్లగాలులతో వెన్నెలలో
కూనలమ్మ లోగిటిలో
పాలపిట్టల స్నేహంతో
సేదతీరే శ్రమభోగీ !
గిజిగాడా !
ఏమిటి నీజీవన రహస్యం?

మూలం: గుర్రం జాషువా గారి గిజిగాడు

No comments: