రిమైండర్

ప్రాణదేవతతో
పొరుపెట్టి
కయ్యమాడిన
ఊపిరి
బుగ్గ బుగ్గన
భగ్గు భగ్గుగా
ఆగిపోయెను

గాలిపోయిన
గుండెనిండా
ప్రేమమాత్రం
మిగిలిపోయెను

మాటపోయిన
నోటినిండా
మంచివాక్కులు
మారుమోగెను

కాంతిపోయిన
కనులనిండా
కలలలోకం
నిండి ఉండెను

నీవుపోయిన
లోకమందు నీ
మంచిమాత్రం
నిండిఉండెను

No comments: