మీ అనుంగుడు

ఎవరయితే
ఇంటి ముందు
గులాబీ తోట
పెంచగలడో

ఎవరయితే
ద్రాక్ష తీవి
ఒక ఎండు కొమ్మునుంచి
పెంచగలడో

ఎవరయితే
హుమ్మింగ్ పక్షికై
ప్రత్యేకంగా
పుష్పాదులను
పూయించగలడో

ఎవరయితే
సరదాగా మృదంగం
హార్మోనికా
వాయించగలడో

ఎవరయితే
ఇరుగుపొరుగుతో
బాణాలు ఆడించి
శబ్ద భేది చెయ్యగలడో

ఎవరయితే
చెల్లికాయతో
వంట గులాబిజాం
నేర్చుకోగలడో

ఎవరయితే
సన్ గొడుగులో
పార్టీ చేయగలడో

ఎవరయితే
సొంత స్టార్టప్పులో
అర్ధాంగిని
కలుపుకోగలడో

ఎవరయితే అయిదేళ్ళు
ప్రాపకం చేసి నూనుగు
నవబాలుడితో
అణు శాస్త్రం
వల్లింప గలడో

ఎవరిచేత మొక్కగాని
పూవుగాని పిల్లలు గాని
వర్ధిల్లెనో

ఎవరికి శత్రువులు
పుట్టరో పుడితే
క్రమేణా వీర
గంధములు పెట్టెరో

ఎవరి కథలను
భారతీయ వ్యాపార
పాఠసాల (ఐ.ఎస్.బి)
లో కథలుగా చెప్పెరో

ఎవరయితే యువతీ యాతా
నవమృదు కేశావృద్ధి
కళ సృష్టించెనో

ఎవరయితే ఆశువుగా
పెళ్ళాంపై కవితరాసి
ముక్కు చివాట్లు
తినగలడో

అయినా

అతనే శివశక్తి
సమాయోగుడు
అనుంగుడు
మీ కవికటకవి

No comments: