ఒప్పులకుప్పా

పావురాలు
పెంచెనే
శకుంతలను.
దొంగ
రాయలేదా
రసరమ్య
రామాయణము.
లక్షమణుండు
కోసెనే
అబలను.
రాధకు
రావణ
సోదరికి
కుంతికి
గిరిజకు
గంగకు
అంబకు***
యజ్ఞసేనికి
కలిగిందీ
మనసు కాదే ?
మాలి
వాసన
చూస్తేనే
ఆముక్తమాల్యద**
రాముని
భద్రునికే*
అంతుచిక్కని
సత్యం

విరించి
గాధలలో
విధాత
తలపులలో

తప్పుఒప్పులెంచ
సాధ్యమా
ఒప్పులకుప్పా ?

* ఇక్కడ రాముని భద్రుడు ,  రాముడికి సీతపై    తప్పుగా చెప్పిన చాకలి.
** గోదాదేవి పూల వాసన చూసి పెడితేనే దేవుడు గ్రహించే వాడంట !
*** అంబ,   భీష్ముడి చే అపహరింపబడి మోసపడిన అంబ పరసురాముడి శరణం కోరుతుంది.

No comments: