గీతాంజలి

ఆజాదీ
ఆజాదీ

ఉక్కు నరాలకు
ఆజాదీ

ఎండే పొలాలకు
ఆజాదీ

ఘర్మ జలానికి
ఆజాదీ

తోసే రిక్షాకు
ఆజాదీ

వేలాడే బాలలకు
ఆజాదీ

పొగగొట్టాల్లో కాలే గాలికి
ఆజాదీ

తరిగే గుండెలకు
ఆజాదీ

కోచింగ్ క్లాసులో
నలిగే పసితనానికి
ఆజాదీ

సిగ్గుల గువ్వలకు
నవ్వే
ఆజాదీ

నల్లని భుర్ఖా
తీసి పారేసే
ఆజాదీ

నల్లని భుర్ఖా
నచ్చితే కట్టే
ఆజాదీ

గగన భవంతుల కింద
రోడ్ల పక్కన
పస్తుల నుంచీ
ఆజాదీ

నోటులు మార్చే
నీతులు చెప్పే
దొంగల నుండీ
ఆజాదీ

ఆచారాలు అపచారాలు
శృంఖలాలలో
హృదయాల నుండీ
ఆజాదీ

సంకెళ్లు వీడే
మనసుని ముందుకు
లాగే స్వేచ్ఛ కోసం
ఆజాదీ

- విశ్వకవి జ్ఞాపకాలు 2020 లో కూడా అవసరం కదా ?

No comments: