ఊర్మిళ

విరిగే కెరటంలా
తుళ్ళిపడ్డ
నావలా
ఎగిరిపోయే
హంసలా

కొండల్లో
ఓడల్లో
నీ అలివేణీ*
నీలి జడల
నీడల్లో

గుప్పుమన్న
గుండెల్లో
ఎదలో
ఉప్పొంగిన
ఊపిరిలో

ఎప్పుడయినా
చప్పుడయిన
గుప్పెడయిన
గుండెల్లో

ముద్దుకారే
వంపుల్లో
శ్వేతమయిన
కంఠంలో
వంశధారా
ఎదలో
అరబిక్కడలి
పసిఫిక్కుల
దూరంలో

ఆధర
మధుర
ధారల్లో
దారుల్లో
గోదారుల్లో
ఓదార్పుల్లో
రూపుల్లో
కనుపాపల్లో
నిదురించెనా
ఊర్మిళా

* Curly


No comments: