శోకం

నీ కోసం
నా శోకం

నీ క్లేశం
నను
తాకినప్పుడు

కర్కోట శీతల
గ్రహంపై
పెళ్లుబికిన
మంచు శకలంలా

నా విషాధం
శని గ్రహాన్ని*
తాకితే

ఈ ఏడాది
ధృవ నక్షత్రాన్ని
పట్టుకు తిరిగే

ధరిత్రికంతా
నా శోకం
ఆక్సిల్

మీ కోసం
పాలపుంత
నక్షత్రాలన్నింటికి

ఒక్కో శోకపు
చుక్కా
నే నేడిస్తే

ఆ చుక్కల
నా కన్నీటి
చుక్కల

అణువు లన్నింటికి
పేలిందా
ఒక్కో సూపెర్నోవా

ఆ పగిలే
మరి
మిగిలే

ధూళిరేణువు
నెభ్యులా లన్నింటికి
చెప్పాలి

నేనూ
వస్తున్నాను
పాతాలపు

అగ్ని నదులలో
ప్లూటో యమ
గ్రహాల్లో

మనిషి ఊహలు
కయిపర్ బెల్ట్
చేరే లోపే

నిను
వెతికి
హత్తున

చేరే
కాలం
ఏమాత్రం

ఇంతే కదా
కాలపు
దూరాలు

నైలు నదీ
యాత్రికులా
టైగరిస్ఒడ్డున

చెంఘీజ్ ఖాన్
అశ్వాలా
అతి పూర్వపు
హిమకరులా

అంతరించిన
ర్రాక్షస బల్లులా
తోక చుక్కలా

ఇన్నే కాని
రోజులలోనే
వస్తున్నాను

ఇంతే కదా
కాలపు
దూరాలు

నివ్వు లేని
ఫెమ్టో సెకన్లలో ***
పీకో సెకన్లు ***

నానో సెకన్లు ***
కోటాను కోట్ల
తూటాల్లా

నను పొడిస్తే
విడిచే
నిట్టూర్పుల్లో

కాలం సాగిపోతే
బ్రహ్మాండానికి
విస్ఫోటపు (inflatory)
కాలానికి

శూన్యంలో
జనించే
మెటీరియల్
చిహ్నంగా

వికల్పానికి
సంకల్పానికి
సమీధి నవనీ

ఇంతే కదా
కాలపు
దూరాలు

నీకై బరువు
నిండిన
గుండె

రోదసిని
పంక్చర్
చేస్తే

సూపర్నోవాలా
రోదసీ కాలాన్ని
వంచేస్తే

వెనుకల
మళ్ళీ మళ్ళీ
నీ ఊహల

ప్రతిబింబాల్లో
కాలయాత్ర (time travel)
చేస్తున్నా

కాలపు
దూరపు
తేమలకై

సంకల్ప
యాత్ర
చేస్తున్నా

ఇంతే కదా
కాలపు
దూరాలు

(పితృ దేవత కాలం చేసి సంవత్సరం.
కాలాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే
భౌతిక శాస్త్రం చదవాలి.

ఈ కవిత నిండా ఉన్నది అదే.

అతి భయానక మంచు గ్రహం Enceladus
దాని శీతల గీజార్లో వచ్చే పొగలు
దగ్గర్లో సాటర్న్ ను తాకుతాయి.
భద్ధలయ్యే హృదయాన్ని దానితో పోల్చాలి.

ఏడాది అయిన ఆయన చుట్టూ తిరిగే హృదయాన్ని
ధృవతారతో పోల్చక తప్పదు.

కయిపర్ బెల్ట్ చేరటానికి satellite కి పట్టేది 70 ఏళ్ళు. కాంతికి పట్టేది కొన్ని రోజులు.

తరువాత ఉపమానం ఇంకా క్లిష్టం.
బ్లాక్ హోల్ చుట్టు అనేకానేక బింబాలు
ఏర్పడతాయి. అవి కాంతిని వంచితే
ఏర్పాడిన బింబాలు అన్నమాట.

వెనకలి రోజుల్ని చూసే మార్గం అది.
కానీ ఇక్కడ బ్లాక్ హోల్ భారమయిన
గుండె అన్న మాట.

నానో, ఫెమ్టో సెకన్లు అతి చిన్న సమయాలు.
అలాగే సృష్టిలోజరిగిన కాలం అతి పెద్ద కాలం.
కానీ వాటిని పోలిస్తే మనం మళ్ళీ కలిసే కాలం ఏ
మాత్రం.

తప్పలేదు వివరం రాయక. మన్నించాలి సహృదయంతో.)

No comments: