లక్ష్మీ జననం

పడమటింట పుట్టావా
ఓ చంద్రవంక
నీవంకల్లో
పుట్టెనే
నీరజాక్షి
కంటివంక
చీనీ కనులలో
కటిక కాటుకలు
పోసేవే
పడమటింట
కస్తూరి
పూసేవే
కమలాల్లో
మల్లెల్లో
క్షీరాబ్ది
కన్యకకు
ధవళ వస్త్రధరివై
తళుకులాడే
వరమై
పడమటింట
పుట్టావా
పద్మంలోపుట్టావా
పదంలోపుట్టావా

(క్షీర సాగర మధనం లో పుట్టిన లక్ష్మీ దేవికి)

No comments: