టైం ట్రావెల్

ఇంతే కదా
కాలపు
దూరాలు

నివ్వు లేని
ఫెమ్టో సెకన్లలో
పీకో సెకన్లు

నానో సెకన్లు
కోటాను కోట్ల
తూటాల్లా

పొడిచే
విడిచే
నిట్టిర్పుల్లో

కాలం సాగిపోతే
బ్రహ్మాండానికి
కాలానికి

వికల్పానికి
సంకల్పానికి
సమీది నవనీ

ఇంతే కదా
కాలపు
దూరాలు

నీకై బరువు
నిండిన
గుండె

సూపర్నోవాలా
రోదసీ కాలాన్ని
వంచేస్తే

వెనుకల
మళ్ళీ మళ్ళీ
నీ ఊహల

ప్రతిబింబాల్లో
కాలయాత్ర
చేస్తున్నా

కాలపు
దూరపు
తేమలకై

సంకల్ప
యాత్ర
చేస్తున్నా

ఇంతే కదా
కాలపు
దూరాలు

No comments: