సినిమా పాట

(ఇది మన తెలుగు
హీరో ఎంట్రీ ఇచ్చే సాంగ్

సినిమా: పోటుగాడు
మొదటి సాంగ్
హీరో: పాత హీరో మనవడి బామ్మర్ది)

అంచులు దాటే
ఊహల్లోకి

ఊహలు దాటే
హద్దుల్లోకి

హద్దులు దాటే
ముద్దుల్లోకి

చెలియా వస్తావా

ముద్దులు దాటే
ఊహల్లోకి

ఊహలు దాటే
లోకంలోకి

చెలియా వస్తావా

లోకం ఎరుగని
ద్వీపంలోకి

ద్వీపం దాటే
హద్దుల్లోకి

చెలియా వస్తావా

వస్తే వాట్సాప్
చేస్తే

లిప్స్ చేసే
గ్రిప్ కోసం

గ్రిప్ చేసే
లిప్స్ కోసం

చెలియా వస్తావా

చూస్తే గిస్తే
వలపులు
ఇస్తే

పెప్సీ ఇస్తే
పాపకి
నస్తే

చెలియా వస్తావా

ముద్దుల బస్తీ
కసికసిగా
కుస్తీ చేస్తే

చెలియా వస్తావా

ఔనే గలీజు
రాజుని

ఔనే గరీబు
మజ్నుని

కానీ
చెలియా వస్తావా

కాదే ఎగిసిన
కెరటం

కాదే విరిచిన
స్వప్నం

చెలియా వస్తావా

ఔనే వీర
జవానుని

కానీ మిల్కీ
మిత్రుడుని

చెలియా వస్తావా

కానీ ఏడు
అడుగుల
సాథీ

ఔనే నీ
స్వప్నపు
సేతువు

చెలియా వస్తావా

ఔనే అజాత
శత్రువు

ఇవ్వాలీ
మరి
ఇవ్వాలి

ముద్దుల
గుమ్మా
ఇవ్వాలి

చెలియా వస్తావా

మనసులు
దాటే

స్వప్నములన్నీ
ఇవ్వాలి

చెలియా వస్తావా
No comments: