మైథిలి

కాలమనే
పొలంలో
హలం
పట్టితే
పుట్టిన
హేమవల్లి
మా చెల్లి
మాకు జానకి
చెకుముకి
బులికి
ముద్దులొలుకె
మా చిట్టి తల్లి
చెల్లి

No comments: