నీవేగా

నీవేగా
ఈ తలపులు
నీవేనా
ఈ వలపులు
నీవేనా

ప్రియా . . . .

నీ గంధపు
తలుపులు
తీసేనా
నాకూ
నీవేనా

ప్రియా . . . .

నీ స్వాశేనా
ఈ వేణుకి
ప్రాణం
పోసేవా

ప్రియా . . .

ఊహలో
ప్రాణ శ్వాసల్లో
కనుసన్నుల
ధారుల్లో

ప్రియా . . .

నీవేనా
ఈ తలపులు
నీవేనా

ప్రియా . . .

ఈ మనసుల
తలపుల
తలుపులు
తీసేవా
నాకై తీసేవా

చెలీ ... ...

నీవేలే
చిక్కటి
రాత్రుల
అలవేణి
నీవేలే

సఖీ . . . .

కాలపు
కౌగిలి
చల్లని
లోగిలి
నీవేలే

సఖీ . . . . 


నీవేగా
ఈ తలపులు
నీవేనా
నీవేనా

ప్రియా .. . .

No comments: