రాగ భాగ్యశ్రీ

తరగని రాత్రుల ఈ వెన్నెలలో
వెతికే మనసు నీ కన్నులను
తలచే నీ కురుల వన్నెలలీ
తరగని రాత్రుల వెన్నెలలు

*భాగ్యశ్రీ రాగానికి శిల్ప ప్రయత్నంhttps://www.youtube.com/watch?v=MHMt-60BZWo

No comments: