జేజే

మంత్రికి జేజే
డబ్బులు నొక్కే
రాజుకు జేజే
చదువులు అమ్మే
బడులకు జేజే
దెవున్నమ్మే
స్వాములకు జేజే
పొట్టలు కొట్టే
రక్షకభటులకు జేజే
కమ్మని భరత బిడ్డను
మోసం చేసే
సంస్కారులకు జేజే

No comments: